Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)Hatályos: 2018. február 19. napjától

A Coffe's Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 6725 Szeged, Rákóczi utca 1., cégjegyzékszám: 06-09-024126, adószám: 26250133-1-06, a továbbiakban: Kapca Coworking Iroda) a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatályba lépését követően megkötött, alábbiak szerinti Szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződések vonatkozásában alkalmazandó általános szerződési feltételeit – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. §  bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a következők szerint állapítja meg:

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Szerződés: a Kapca Coworking Iroda és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat igénybe venni.

Árjegyzék: a Kapca Coworking Iroda által a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatások mindenkori aktuális szolgáltatási, illetve használati árait rögzítő lista. A hatályos Árjegyzék folyamatosan elérhető a Honlapon: www.coworkingszeged.hu/arak.
Minden esetben a Honlapon megtalálható Árjegyzék adatai irányadóak.

Cégadat: a jogi személy, vagy egyéb szervezet Ügyfél, illetve Közösségi Tag alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó adatai: elnevezés, székhely, nyilvántartási szám, adószám, e-mail cím.

Coworking Szerződés: a Napijegy, 6 alkalmas bérlet, vagy 20 alkalmas bérlet megváltásával a Kapca Coworking Iroda és a Közösségi Tag között létrejövő jogviszony.

Egyéb Szolgáltatások: a Kapca Coworking Iroda által a Közösségi Tagok részére a jelen ÁSZF-ben említett Szerződések szerinti alapszolgáltatásokon felül biztosított, külön használati vagy szolgáltatási díj megfizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások.

Fél, vagy Felek: a Szerződésben részes felek, azaz a Kapca Coworking Iroda, mint a Szolgáltatás nyújtója, és a vele szerződő természetes személy, jogi személy, vagy más szervezet, mint a Szolgáltatás igénybe vevője.

Napijegy: a Közösségi Tag által munkanapokon megváltható, a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Szolgáltatásoknak a jegyvásárlás napján hétfőtől-péntekig 8.00 és 21.00, szombaton 11 és 21 óra közötti igénybevételére jogosító jegy.

Havi Szerződés: a Kapca Coworking Iroda és a Közösségi Tag által megkötött Coworking Szerződés, amely alapján a Közösségi Tag jogosult a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokat a szerződéskötés napjától számított 45 napon belül hétfőtől-péntekig 8.00 és 21.00, szombaton 11 és 21 óra között igénybe venni; a Havi Szerződés a megkötését követő hónap azon napján szűnik meg, amely számánál fogva megfelel a szerződéskötés napjának, amennyiben ilyen nap nincs, a Havi Szerződés a megkötését követő hónap utáni első napon szűnik meg.

Házirend: a Közösségi Iroda használatának részletes feltételeit rögzítő szabályok.

Honlap: a Kapca Coworking Iroda által üzemeltetett, www.coworkingszeged.hu címen elérhető internetes oldal.

Közösségi Iroda: a Kapca Coworking Iroda által üzemeltetett, természetben a 6725 Szeged, Rákóczi utca 1. szám alatt található közösségi irodahelyiségek.

Közösségi Programok: a Kapca Coworking Iroda által visszatérő rendszerességgel megszervezett események, amelyek mindenkori felsorolását a Honlapon elhelyezett, folyamatosan frissülő tájékoztató tartalmazza.

Közösségi Tag: a Kapca Coworking Iroda-ral, mint a Szolgáltatás nyújtójával Coworking Szerződést kötő természetes személy, illetve amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy a Coworking Szerződés megkötésekor az ilyen Fél által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy(ek).

6 alkalmas bérlet: a Közösségi Tag által munkanapokon megváltható, a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Szolgáltatásoknak a jegyvásárlás napjától hétfőtől-péntekig 8.00 és 21.00, szombaton 11 és 21 óra közötti igénybevételére jogosító jegy, amely 30 napig érvényes.

Személyes Adat: a természetes személy Szerződő Ügyfél, illetve amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként Szerződő Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, úgy az utóbbi által a Szolgáltatás igénybevételére kijelölt természetes személy alábbiak szerinti, a Szerződés megkötésekor kötelezően megadandó személyazonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

Szerződés, vagy Szerződések: a Kapca Coworking Iroda, mint a Szolgáltatás nyújtója, és a Közösségi Tag, mint a Szolgáltatás igénybe vevője által megkötött Coworking Szerződés(ek).

Szerződő Ügyfél: a Közösségi Tag, valamint a Kapca Coworking Iroda egyéb helyiségeinek bérlésére Szerződést kötő Fél.

Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások: a Kapca Coworking Iroda által a jelen ÁSZF-ben említett bármely Szerződés alapján, illetve keretében a Szerződő Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás(ok).

2. SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE
Érvényes Szerződés hiányában a Közösségi Iroda használatára, illetve a Szolgáltatások igénybevételére nincs lehetőség.

2.1. Coworking Szerződések megkötése
A Napijegy, a 6 alkalmas bérlet vagy a 20 alkalmas bérlet megváltásával, és az igénybe venni kívánt Szolgáltatások díjának Közösségi Tag általi megfizetésével a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti tartalmú Coworking Szerződés jön létre.

2.2. Egyéb Szerződések megkötése
A Kapca Coworking Iroda egyéb helyiségeinek bérlésére vonatkozó Szerződés aláírásával a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti tartalmú Szerződés jön létre.

2.3. Egyéb Szolgáltatások igénybevétele
A jelen ÁSZF szerinti Egyéb Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés szóban, illetve ráutaló magatartással köthető meg, az igénybevétel napján hatályos Árjegyzék szerinti feltételekkel. Az Egyéb Szolgáltatások igénybevételére kizárólag az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek jogosultak, az igénybe venni kívánt Egyéb Szolgáltatás használati, illetve szolgáltatási díjának megfizetését követően.

2.4. Adatszolgáltatási kötelezettség
A Szerződés megkötését megelőzően a természetes személy Szerződő Ügyfél köteles megadni a Személyes Adatait.

2.5. Jogi személy vagy egyéb szervezet, mint Szerződő Ügyfél
Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevőjeként a Szerződést jogi személy, vagy egyéb szervezet köti meg, az ilyen Szerződő Ügyfél köteles a szerződés megkötését megelőzően megadni a Cégadatait, továbbá – a vonatkozó Személyes Adatok megadásával együtt – megjelölni azon természetes személy(eke)t, aki(k) a Szerződő Ügyfél által megkötött Szerződés(ek) alapján jogosult(ak) a Szolgáltatás(oka)t igénybe venni. Amennyiben jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik, több természetes személy igénybe vevő esetén a Szerződő Ügyfél valamennyi általa megjelölt természetes személy vonatkozásában köteles megfizetni az adott Szerződés teljes díját.

A jogi személy vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél által a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy(eke)t a Szerződés teljesítése során – a Szolgáltatás tényleges igénybevételének megkezdésétől – a Szerződő Ügyfél jelen ÁSZF szerinti jogai illetik meg, illetve kötelezettségei terhelik.
Jogi személy vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Kapca Coworking Iroda saját belátása szerint, indokolási kötelezettség nélkül jogosult a Szerződés megkötését a Szerződő Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogának megfelelő igazolásától függővé tenni. Ilyen esetben a képviseleti jog igazolására elsősorban a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyző által készített aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta) eredeti példányának, vagy hitelesített másolatának átadásával, valamint az eljáró személy személyazonosságának ellenőrzésével (és szükség esetén a személyazonosító okmányról készített másolat készítésével, amelyhez az érintett a másolat aláírásával adja hozzájárulását) kerülhet sor.

2.6. Szerződő Ügyfelek nyilvántartása, adatkezelés
A Kapca Coworking Iroda jogosult a vele Szerződést kötő Szerződő Ügyfél Személyes Adatairól, illetve Cégadatairól – valamint a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személyek Személyes Adatairól – (a jelen pont alkalmazásában együttesen: Adatok) nyilvántartást vezetni. A Szerződő Ügyfél a Szerződés megkötésével hozzájárulását adja az Adatok jelen ÁSZF szerinti kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Szolgáltatások igénybevételére általa kijelölt természetes személyektől megfelelő felhatalmazással rendelkezik az ilyen adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadására. Amennyiben utóbbi nyilatkozat valótlannak bizonyulna, annak esetleges következményeiért az érintett jogi személy vagy más szervezet Szerződő Ügyfél teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
A Kapca Coworking Iroda az Adatokat a Szerződés megkötésétől az annak megszűnését követő 1 (egy) évig jogosult kezelni. A Kapca Coworking Iroda az adatkezelés során köteles gondoskodni az Adatok megfelelő védelméről, és azokat – jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettsége teljesítésének esetét leszámítva – az érintett hozzájárulása nélkül a Szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem adhatja át. A Kapca Coworking Iroda a számlázással kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult a Közösségi Tagok Adatait az e körben a Kapca Coworking Iroda részére szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani.
A Szerződő Ügyfél a fenti határidő lejárta előtt is jogosult írásban kérni a nyilvántartásból való törlését, amely esetben a Kapca Coworking Iroda köteles a Szerződő Ügyfélre vonatkozó Adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül törölni.
A Kapca Coworking Iroda a Közösségi Iroda területén a vagyonvédelem érdekében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény előírásainak megfelelő elektronikus megfigyelőrendszert (zártláncú kamerarendszert) működtethet. Szerződő Ügyfél a Közösségi Iroda területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kapca Coworking Iroda a Szerződő Ügyfélről a Közösségi Iroda területén képfelvételt rögzítsen, azt legfeljebb 3 (három) munkanapig tárolja, és a vonatkozó jogszabály szerinti esetekben az ott rögzített feltételekkel és módon felhasználja.

3. SZOLGÁLTATÁSOK
A Kapca Coworking Iroda – amennyiben a jelen ÁSZF ettől eltérően nem rendelkezik – az egyes Szerződések alapján a jelen fejezet szerinti Szolgáltatások nyújtására köteles.

3.1. Napijegy, 6 alkalmas bérlet, 20 alkalmasbérlet
A Napijegyet, vagy Heti bérletet, illetve Havi bérlet váltó, Szerződést kötő Közösségi Tag – a megváltott jegy, illetve megkötött Szerződés típusától függő időtartamon belül – az alábbi Szolgáltatások igénybevételére jogosult:

- a Közösségi Iroda közös terei és az abban található irodai bútorok rendeltetésszerű használata (elsősorban munkavégzés céljára) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel;
- vezeték nélküli internet (WIFI) hozzáférés és elektromos áram használata;
- Közösségi Programokon való ingyenes részvétel lehetősége;

valamennyi Egyéb Szolgáltatás, az Árjegyzékben feltüntetett kedvezményes használati díj megfizetése ellenében.

Havi bérlet megváltása esetén bemutatkozás a Kapca Coworking Iroda Honlapján.

3.2. Egyéb Szolgáltatások
A Kapca Coworking Iroda az érvényes Szerződéssel rendelkező Szerződő Ügyfelek részére az alábbiak szerinti Egyéb Szolgáltatásokat biztosítja az Árjegyzékben feltüntetett szolgáltatási díjak megfizetése ellenében: nyomtatás, szkennelés lehetősége.

4. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI
4.1. Rendeltetésszerű joggyakorlás

A Szerződő Ügyfél a Szerződés alapján őt megillető jogai gyakorlása során köteles a jogszabályokat és a Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően, a Kapca Coworking Iroda további Szerződő Ügyfeleinek jogos érdekeire is figyelemmel eljárni.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. Használati és szolgáltatási díjak
A Szerződő Ügyfél a Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások igénybevételéért az azok alapjául szolgáló Szerződés megkötésekor hatályos Árjegyzék szerinti használati, illetve szolgáltatási díjak fizetésére köteles. Az Árjegyzékben feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

5.2. Számlázás
A Kapca Coworking Iroda a Napijegy, Heti bérlet vagy Havi bérlet megváltását, illetve az Egyéb Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény (szóban, vagy ráutaló magatartással történő) jelzését követően haladéktalanul kiállítja a Szerződő Ügyfél részére az igénybe venni kívánt Szolgáltatások, illetve Egyéb Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számláját.
A Kapca Coworking Iroda a Szerződés szerinti szolgáltatási, illetve használati díjat, valamint az esetleges későbbi Egyéb Szolgáltatások ellenértékét tartalmazó számláját főszabályként az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. §-a szerinti elektronikus számlaként, míg Szerződő Ügyfél erre vonatkozó kérése esetén papír alapú okiratként állítja ki.

5.3. Fizetési határidők és módok
Napijegy, vagy Heti bérlet, vagy Havi bérlet megváltása esetén a Közösségi Tag köteles a szolgáltatási díjat a jegy megváltásával, illetve a Szerződés megkötésével egyidejűleg, készpénzben vagy bankkártyás fizetés alkalmazásával kiegyenlíteni.
Azon Szerződő Ügyfelek esetében, akik a fizetéshez felhasználni kívánt bankkártyájuk adatait a Kapca Coworking Iroda rendelkezésére bocsátották, a Szerződő Ügyfél által fizetendő bármely díjat tartalmazó számla kiállításával egyidejűleg a Kapca Coworking Iroda gondoskodik az érintett bankkártya Szerződő Ügyfél által fizetendő díjjal történő megterheléséről. A Szerződő Fél által átadott bankkártya-adatokra a 2.6. pont rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a Kapca Coworking Iroda a jelen bekezdés szerinti automatikus fizetési mód alkalmazása érdekében jogosult a Közösségi Tagok bankkártya-adatait az e körben a Kapca Coworking Iroda részére szolgáltatást nyújtó harmadik személyek részére továbbítani.

5.4. Fizetési kötelezettség teljesítése
A Szerződő Ügyfél köteles a Kapca Coworking Iroda által szabályszerűen kiállított számlát a vonatkozó fizetési határidőn belül, magyar forintban megfizetni. Más devizában történő teljesítés esetén az átváltásból eredő többletköltségek a Szerződő Ügyfelet terhelik.
Banki átutalás választása esetén a Szerződő Ügyfél fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor az azzal érintett összeg jóváírására a Kapca Coworking Iroda bankszámláján sor kerül.
Fizetési késedelem esetén a Kapca Coworking Iroda minden egyes késedelmes nap vonatkozásában természetes személy Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy, vagy egyéb szervezet Szerződő Ügyfél esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult.

6. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
6.1. Határozott időtartam lejárta
A Szerződés a Fogalommeghatározásoknál rögzített határozott időtartam elteltével megszűnik. A határozott időtartamon belül a Szerződés megszüntetésére kizárólag a jelen fejezetben foglalt okokból és módon kerülhet sor, a Szerződés indokolás nélküli felmondásának nincs helye.

6.2. Azonnali hatályú felmondás
A vétlen Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél valamely lényeges szerződéses kötelezettsége nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésével súlyos szerződésszegést követett el, vagy olyan magatartást tanúsított a vétlen Féllel szemben, hogy utóbbitól a Szerződés további fenntartása ésszerűen nem elvárható.
A Kapca Coworking Iroda különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:
a Szerződő Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esett;
a Szerződő Ügyfél – illetve az általa a Szolgáltatások igénybevételére kijelölt természetes személy – szándékos magatartásával akár a Kapca Coworking Irodának, akár a Kapca Coworking Iroda más Szerződő Ügyfelének kárt okoz;
a Szerződő Ügyfél a Szerződés alapján őt terhelő, jelen ÁSZF szerinti bármely kötelezettségének nem tesz eleget.
A Szerződő Ügyfél különösen, de nem kizárólag abban az esetben jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha:
a Kapca Coworking Iroda a Szerződés szerinti Szolgáltatásokat Napijegy, Heti bérlet, illetve Havi Bérlet esetén 48 (negyvennyolc) órát meghaladó időtartamban ezt igazoló alapos ok, illetve külső körülmény hiányában nem biztosítja;